HUR VI ARBETAR MED

KVALITET & MILJÖ

Samhället står inför stora miljöutmaningar och som samhällsbyggare har vi på Comdate ett stort ansvar. I vår Kvalitets- och miljöpolicy beskriver vi hur vi ska utmana och agera för grönt byggande och samtidigt verka för ett genomförande med stor kundnöjdhet.

Vi ska ta hänsyn till miljöpåverkan i varje beslut vi tar utan att göra avkall på kvalitén.


Ett dokumenterat Kvalitets- och miljösystem blir allt viktigare, framför allt i stora organisationer. Comdate har påbörjat arbetet med att skapa ett eget Kvalitets- och Miljösystem, som förhoppningsvis aldrig blir färdigt, eftersom kontinuerlig förändring/förbättring är ett led i kvalitetsarbetet.

Comdates handlingsplan, som bedrivs systematiskt med gemensamma rutiner och mål:

  • Vi uppfyller kraven i alla tillämplig lagar och bestämmelser.

  • Våra anställda utbildas i löpande inom miljöområdet. 

  • Vi genomför våra uppdrag med kvalitet i alla steg med kundens nytta och miljön i fokus.

  • Vi hushållar med material och energi för att stödja ett kretsloppsanpassat och hållbart samhälle.

  • Vi förebygger föroreningar av luft, mark och vatten.

  • Vi främjar gröna innovationer och ny teknik.

  • Miljökrav ställs på våra leverantörer.

Kontakta oss idag för mer information eller konsultation.