fbpx

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

INTEGRITETSPOLICY

För oss på Comdate är det viktigt att dina personuppgifter hanteras på ett tryggt och säkert sätt. Vi följer alla lagar och regler som gäller för personuppgiftsskydd. Denna policy hjälper dig bl.a. att förstå vilken slags information vi samlar in och hur den används. Du är alltid välkommen att höra av dig till oss med dina frågor eller funderingar kring hur vi hanterar dina uppgifter. Comdate AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

 

VEM ÄR ANSVARIG FÖR BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER?

Det är Comdate AB (org.nr 556364-8962) (”Comdate”, ”vi” eller ”oss”) som är personuppgiftsansvarig och därmed ansvarig för att behandlingen av dina personuppgifter utförs i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning, inbegripet EU:s dataskyddsförordning 2016/679 och den kompletterande dataskyddslagen (2018:218), samt de principer som framgår av denna integritetspolicy. Har du frågor, funderingar eller vill utöva dina rättigheter kan du kontakta oss på följande adress:

Comdate AB
Industrigatan 44, 941 47 Piteå
Tel.nr +46 911-23 23 23
E-mail: gdpr@comdate.se

 
VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN OCH VARIFRÅN?

Vi samlar enbart in dina personuppgifter i den mån det är nödvändigt för att uppfylla vissa på förhand bestämda ändamål, vilka framgår av avsnittet nedan. Bl.a. samlar vi in information om dig när du önskar en offert, lägger en order för våra produkter eller tjänster, när du registrerar dig för vårt nyhetsbrev eller när du ansöker om anställning hos oss. Vidare samlar vi in information när du frivilligt fyller i kundundersökningar eller kontaktformulär, ger oss feedback samt om du kontaktar vår kundtjänst.

De typer av personuppgifter som vi samlar in kan, beroende av sammanhanget, omfatta:
• Namn, befattning, titel, språk och kontaktinformation, inklusive e-postadress, telefonnummer och postadress;
•  ansökningshandlingar såsom CV och personligt brev;
•  köphistorik;
•  leverans- och faktureringsinformation samt betalningsinformation; samt
•  annan information som du lämnat till oss i samband med exempelvis kontakt med vår kundtjänst.

Insamling av dina personuppgifter kan ske från följande källor:
• Comdates hemsida, t.ex. när du beställer en produkt, registrerar dig för vårt nyhetsbrev, registrerar dig och laddar ner information eller kontaktar oss via våra kontaktformulär;
• när du kontaktar oss via e-post eller telefon;
• genom avtal, faktura eller annan affärskontakt, om du är kontaktperson för någon av våra avtalspartners;
• från tredje parter i form av olika adressleverantörer;
• Via diverse aktiviteter, t.ex. mässor och events.

 
VARFÖR SAMLAR VI IN OCH BEHANDLAR PERSONUPPGIFTER OM DIG?

Förbättring av tjänst
För att kunna analysera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system behandlar vi följande uppgifter om dig:

 • Köp- och användargenererad data, som exempelvis klick- och besökshistorik.
 • Tekniska data rörande enheter och deras inställningar (t.ex. språk, IP-adress, webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem och plattform).
 • Information om hur du har interagerat med oss, t.ex. hur du har använt sajten, var och hur länge olika sidor besökts, svarstider, felkoder, hur du når och lämnar tjänsten etc.

 

Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter för de ändamål och med stöd av de rättsliga grunder som anges nedan:

Ändamål med behandlingen (laglig grund)

 • Behandla dina beställningar och returer
 • Kontakta med leveransbesked eller vid problem av leverans
 • Genomförande av rekryteringsförfaranden
 • Utskick av generell information och riktade budskap Intresseavvägning
 • Utskick av inbjudningar till events
 • Utskick av offertförslag
 • Besvara frågor via e-post eller i kundtjänst
 • Skicka ut kundundersökningar
 • Utskick av nyhetsbrev (Samtycke)

 

Särskilt om samtycke
Ibland kan vi behöva ditt samtycke för att kunna behandla dina personuppgifter, t.ex. vad gäller utskick av nyhetsbrev. I dessa fall kommer du att få information om detta och du kommer även få möjlighet att tacka ja eller nej till den aktuella personuppgiftsbehandlingen.

Du kan när som helst återkalla ett lämnat samtycke genom att kontakta oss på de kontaktuppgifter som anges ovan. Sådan återkallelse kan ske helt eller delvis. Om du inte längre önskar att erhålla nyhetsbrev från oss kan du, utöver att kontakta oss enligt det nyssnämnda, återkalla ditt samtycke genom en länk som finns i det aktuella utskicket.

 
ÖVERFÖRING AV DINA PERSONUPPGIFTER

För att Comdate ska kunna genomföra de åtaganden som vi har gentemot dig som kund eller kontaktperson för kund kan uppgifter komma att överföras till tredje parter som agerar personuppgiftsbiträden till Comdate. Dessa parter tillhandahåller bl.a. datasupport, e-post- och molnlagringstjänster, analytiska tjänster samt transporttjänster för beställda produkter. Vi lämnar inte ut och säljer inte några personuppgifter till andra tredje parter i något syfte.

Vi iakttar alltid största försiktighet vid överföring av dina personuppgifter och dina personuppgifter vidarebefordras aldrig utan att vi har stöd i den här integritetspolicyn och att lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas. Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut för att Comdate ska kunna uppfylla vissa rättsliga skyldigheter och kan komma att överlämnas till relevanta myndigheter när så är tillåtet och krävs enligt lag.

I vissa fall sker den ovannämnda överföringen till länder utanför EU/EES. Dataskyddslagstiftningen i vissa av dessa länder, och som dina personuppgifter alltså kan komma att behandlas i, ger inte ett lika starkt skydd för din integritet som den som gäller i Sverige. När så är fallet kommer vi vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter är vederbörligen skyddade och att de enbart behandlas i linje med denna integritetspolicy. Du kan alltid känna dig säker på att överföring av dina personuppgifter till länder utanför EU/EES kommer att vara tillåten enligt gällande dataskyddslagstiftning, eftersom Comdate säkerställer att åtminstone en av följande förutsättningar är förhanden vid varje fall av sådan överföring:

 • det finns en adekvat skyddsnivå i mottagarlandet;
 • Comdate har inhämtat ditt samtycke till överföringen;
 • det finns lagligt stöd för överföringen i tillämplig dataskyddslagstiftning;
 • Comdate har ingått avtal som innehåller EU-kommissionens modellklausuler (2010/87/EU) med mottagaren, utan ändringar eller tillägg som står i strid med klausulerna;
 • mottagaren har upprättat bindande företagsinterna regler som godkänts av relevant tillsynsmyndighet (så kallade Binding Corporate Rules); eller
 • mottagaren har genomfört självcertifiering och anslutit sig till EU-U.S. Privacy Shield-principerna genom registrering på U.S. Department of Commerce Privacy Shield-lista, vid överföring till USA.

 

VILKA KAN UPPGIFTERNA DELAS MED?

Vi delar ibland information, inklusive personuppgifter, med vissa mottagare för att kunna utföra behandlingarna som är beskrivna ovan. Vi säljer aldrig dina uppgifter till någon annan utan ditt tillstånd. De som vi kan komma att dela din information med är:

 • Tjänsteleverantörer
  För att uppfylla ändamålen med vår behandling av dina personuppgifter delar vi dina personuppgifter med företag som tillhandahåller tjänster till oss, t.ex. för att hantera utskick och leverans av dina varor eller tillhandahålla vissa system. Dessa företag får endast behandla dina personuppgifter enligt våra uttryckliga instruktioner och får inte använda dina uppgifter för något annat än detta.
 • Betaltjänstleverantörer
  För att administrera betalningar via sajten kan vi komma att använda oss av olika betaltjänstleverantörer. Betaltjänstleverantören är personuppgiftsansvarig för sin egen behandling av dina personuppgifter, och har separata villkor som gäller för dem. Information om deras villkor och hantering av personuppgifter får du när du väljer vilket betalsätt du vill använda på sajten.
 • Samarbetspartners
  För att kunna fullfölja våra åtaganden enligt din beställning förutsätter det att vi måste dela personuppgifter så som exempelvis adress, personnummer, namn och ordernummer. Uppgifterna delas endast för det syftet och säljs eller delas inte vidare ytterligare.
 • Övriga mottagare
  Vi kan komma att överföra dina personuppgifter till andra mottagare, t.ex. myndigheter, om det krävs av oss enligt lag. Om hela eller delar av vår verksamhet säljs eller integreras med annan verksamhet kan dina personuppgifter lämnas ut till våra rådgivare, eventuell köpare och dennes rådgivare och lämnas vidare till verksamhetens nya ägare.
 • Överföring utanför EU
  Vissa tjänste- eller betaltjänstleverantörer kan komma att befinna sig utanför EES. Vi överför aldrig några uppgifter utanför EES utan att ha vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder, och vi har lagstöd för överföringen genom exempelvis Privacy Shield eller kommissionens standardavtalsklausuler.

 

HUR SKYDDAR VI DINA UPPGIFTER?

Vi på Comdate arbetar kontinuerligt för att i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter säkerställa en organisatorisk och teknisk säkerhetsnivå som minst uppfyller de krav som uppställs i vid var tid gällande dataskyddslagstiftning.

 
HUR LÄNGE SPARAS DINA UPPGIFTER?

Dina personuppgifter sparas aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande lag och för att uppnå de ändamål som anges ovan. Dina personuppgifter behandlas av oss under nedan angivna tidsperioder. Därefter raderas dem.

 • Kontaktperson för företag: Dina uppgifter sparas så länge du är angiven som kontaktperson för ett företag som har en affärsrelation med Comdate.
 • Kommunikation: Om du har kontakt med Comdate via exempelvis e-post lagras dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att fullfölja kontakten.
 • Jobbsökanden: Comdate sparar dina ansökningshandlingar, inklusive ditt CV och personliga brev, under rekryteringsprocessen samt under en period om två år därefter för att vi ska kunna försvara oss mot potentiella rättsliga anspråk.
 • Rättslig skyldighet: Comdate sparar sådant underlag som utgör räkenskapsinformation enligt gällande bokföringsregler.
 • Samtycke: I de fall vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke sparar vi endast dina personuppgifter så länge vi har ditt samtycke till det.

 

VAD HAR DU FÖR RÄTTIGHETER?
 • Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter som vi behandlar. Du kan således begära information om vilka personuppgifter som finns lagrade hos oss, ändamålen med behandlingen av dessa personuppgifter och information om varifrån dessa personuppgifter har inhämtats.
 • Om dina personuppgifter skulle vara felaktiga eller ofullständiga kan du begära att få dem rättade.
 • I vissa fall har du rätt att få dina uppgifter raderade, t.ex. om dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in.
 • Du har rätt att i vissa fall kräva att Comdates behandling av dina personuppgifter begränsas, t.ex. om du har invänt mot behandling av dina personuppgifter som görs efter intresseavvägning. Även under tiden som kontroll sker av om våra skäl väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter kan behandlingen av dina personuppgifter begränsas.
 • Du har rätt att när som helst återkalla eller ändra de samtycken som du lämnat till oss.
 • Du kan under vissa omständigheter få ut och få vissa personuppgifter överförda i ett elektroniskt format, i vissa fall även till annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

 

Om du vill utnyttja någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss via de kontaktuppgifter som finns angivna högst upp i denna integritetspolicy. För att skydda din integritet och dina personuppgifter vill vi att du identifierar dig i anslutning till vår assistans. Om du, i syfte att utöva ovannämnda rättigheter, väljer att kontakta oss via brev vill vi därför vänligen be dig skicka med en kopia av din id-handling samt se till att brevet är underskrivet. Om du istället väljer att kontakta oss via e-post ber vi dig vänligen att scanna in din id-handling tillsammans med din underskrift.

Du har vidare alltid rätt att inge klagomål till Datainspektionen om du anser att Comdates behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med gällande rätt.

 
ÄNDRINGAR I INTEGRITETSPOLICYN

Observera att villkoren i integritetspolicyn kan komma att ändras. Den nya versionen kommer i sådana fall att publiceras på Comdates hemsida. Du bör därför läsa igenom dessa villkor med jämna mellanrum för att försäkra dig om att du är nöjd med ändringarna. Vid ändringar av materiell betydelse kommer vi dock via e-post, om du har meddelat oss din e-postadress, att uppmärksamma dig på att ändringar har skett.

Om ändringarna rör sådan personuppgiftsbehandling som vi utför med stöd av ditt samtycke kommer vi att ge dig möjlighet att återigen lämna ditt samtycke.

 
VAD ÄR COOKIES OCH HUR ANVÄNDER VI DET?


Cookies är väldigt små textfiler som lagras på din hårddisk när du besöker hemsidor. Vi använder oss av förstahandscookies och tredjehandscookies för de huvudsakliga syftena webbfunktionalitet, webbstatistik och marknadsföring.
Vissa cookies är nödvändiga för att hemsidan ska fungera ordentligt. Den här typen av cookies håller reda på dina inställningar och gör din upplevelse bekvämare genom att till exempel känna igen din enhet samt komma ihåg dina preferenser och inställningar. Cookies används också för att samla in sådan information som exempelvis varaktigheten av ett besök, besökta sidor, om en transaktion genomfördes eller demografisk information som till exempel ursprung, kön och ålder. Den här informationen används för analytiska ändamål och gör det möjligt för oss att skapa den bästa shoppingupplevelsen för dig. De cookies vi använder samlar inte in någon information som kan användas för att spåra eller identifiera individer. 

Ta bort cookies
Du kan enkelt radera cookies från din dator eller mobila enhet via webbläsaren. För instruktioner om hur du hanterar och raderar cookies, gå till alternativet ”Hjälp” i din webbläsare. Du kan välja att avaktivera cookies eller få en avisering varje gång en ny cookie skickas till din dator eller mobila enhet. Observera att du, om du väljer att avaktivera cookies, inte kommer att kunna utnyttja alla funktioner på vår webbplats.

GOOGLE ANALYTICS

Denna webbplats använder Google (Universal) Analytics, en webbanalys tjänst som tillhandahålls av Google Inc. (www.google.se). Google (Universal) Analytics använder metoder som möjliggör en analys av din användning av webbplatsen, till exempel så kallade ”Cookies”, textfiler som lagras på din dator. Denna skapade information om din användning av denna webbplats överförs i regel till en av Googles servrar i USA och sparas där.

 Genom att aktivera av IP-anonymisering på denna webbplats kommer därvid IP-adressen dock först att avkortas före överföring inom Europeiska unionens medlemsstater eller i andra länder inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Därutöver kan du förhindra registrering av de uppgifter om din användning av webbplatsen, som skapas av cookies (inkl. din IP-adress), genom Google samt bearbetning av dessa uppgifter genom Google, genom att du laddar ned och installerar pluginet i webbläsaren, som du hittar med hjälp av följande länk: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Alternativt till pluginet i webbläsaren kan du klicka på denna länk för att med framtida verkan förhindra registrering genom Google Analytics på denna webbplats. Därvid sparas en opt-out-cookie på din terminal. Om du tar bort dina cookies, måste du åter klicka på denna länk.

META PIXEL

Vi använder Metas pixel för att spåra användares beteende, vilket gör det möjligt för oss att skicka relevant och individanpassad reklam på Metas plattformar till dig. Det är en trackingpixel som samlar information om dig, vilket används för att bygga och optimera anpassade målgrupper för tex Facebookmarknadsföring. Till exempel så samlar den och skickar data, vilket är kopplat till en identifikation som ditt namn eller din IP-adress, till Meta angående att du har besökt vår sida och vad du har klickat på. Pixeln skickar denna information till Meta där det är matchat med din användarprofil om du har en. Så när vi skapar en annons på tex Facebook, kan vi be Meta att rikta den till användare som har besökt vår hemsida och sen kanske det kommer upp när du bläddrar på Facebook. Vi samlar och lagrar inte någon personlig information om dig via pixlarna men det gör Meta. Om du är nyfiken på Metapixeln eller hur Meta använder den personliga informationen, läs gärna deras egna data policy och cookie policy.

Kontakta oss

Comdate AB har organisationsnummer 556364-8962 och har sitt säte på Industrigatan 44 i Piteå. Kontakta oss på gdpr@comdate.se om du har frågor rörande vår personuppgiftsbehandling eller om denna dataskyddspolicy.

Dataskyddspolicyn uppdaterades senast 2023-02-08